Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ “Προμηθέας”: Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και ποτών

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 07/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και ποτών, για κάλυψη αναγκών του ΣΠ Σερρών και των Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στην Π.Ε. Σερρών».

Η ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 18 μήνες ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (91.279,49€) χωρίς ΦΠΑ και των εκατόν τριών χιλιάδων, εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (103.145,82€) με ΦΠΑ (13%) επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή είναι για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης ενός 6μήνου, με ημερομηνία έναρξης αυτής απ0ό την επομένη υπογραφής της σύμβασης.

Το πλήρες σώμα των Διακηρύξεων αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014332251 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 345313.1

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249,

e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr  καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00 Ω.

Στοιχεία επικοινωνίας-επαφής: Σχης (ΕΜ) Παναγιώτης Καραγιάννης, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ Τηλ: 2310025249, e-mail str-meryp-4o-eg_d@army.gr

Προηγούμενο Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης: Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχύπλοων σκαφών έτους 2024

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας