Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ Προμηθέας: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Λιπαντικών των Ειδικών Οχημάτων του ΣΞ

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 17.1/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Λιπαντικών των Ειδικών Οχημάτων του ΣΞ».

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των υλικών, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (89.373.28) χωρίς ΦΠΑ και στις εκατόν δέκα χιλιάδες οχτακόσια είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (110.822,87€) με ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 17η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013225041 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 205315

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

Στοιχεία επικοινωνίας επαφής: Σχης (ΕΜ) Παναγιώτης Καραγιάννης, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4οΕΓ, τηλέφωνο: 2310025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr

Προηγούμενο ΜΕΡΥΠ Προμηθέας: Προμήθεια ειδών κάβας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας