Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ Προμηθέας: Προμήθεια αρτοποιημάτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 24/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια σφολιατοειδών και αρτοποιημάτων επ΄ ωφελεία του ΣΠ Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας».

Η ενδεικτική, συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 18 μήνες, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (198.881,64 €) χωρίς ΦΠΑ και στις διακόσιες είκοσι τέσσερις  χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (224.736,25€) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αυξομείωσης

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή είναι για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ενός 6μήνου, με ημερομηνία έναρξης αυτής από 15 Νοε 23.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή, 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013285324 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 214151.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr, καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00Ω.

Προηγούμενο 6η ΥΠΕ: Προμήθεια Αντιδραστηρίων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας