Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ Προμηθέας: Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 23/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων προς κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (Λέσχες-ΚΑΑΥ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Καβάλας».

Ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 18 μήνες, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (83.560,28) χωρίς ΦΠΑ και στις ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσα είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (94.423,73€) με ΦΠΑ επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη μέση τιμή του δελτίου πιστοποίησης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Δράμας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 14η Σεπτεμβρίου 2023

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013265167 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 211382.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

Στοιχεία επικοινωνίας επαφής: Σχης (ΕΜ) Παναγιώτης Καραγιάννης, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4οΕΓ, τηλέφωνο: 2310025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr

Προηγούμενο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σκοπίων: Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας