Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ Προμηθέας: Προμήθεια οπωροκηπευτικών

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 21/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια οπωροκηπευτικών επ΄ ωφελεία του ΣΠ Κιλκίς και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των Φρουρών Κιλκίς και Ν. Σάντας».

Ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (51.620,03) χωρίς ΦΠΑ και στις πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (58.331,65€) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αύξησης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στην αναγραφόμενη μέση τιμή του ημερήσιου δελτίου τιμών χονδρικής πώλησης, που εκδίδεται από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 03 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 7η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013241303 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 197817.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

Στοιχεία επικοινωνίας επαφής: Σχης (ΕΜ) Παναγιώτης Καραγιάννης, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4οΕΓ, τηλέφωνο: 2310025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr

Προηγούμενο ΧVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»: Προμήθεια παρθένου ελαιόλαδου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας