Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας επ’ ωφελεία της ΣΣΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι με την υπ’ αριθμ. 29.1/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Επαναληπτικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με θέμα: «Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας επ’ ωφελεία της ΣΣΑΣ»

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τις τιμής για κάθε είδος.

Προϋπολογισμού, εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (62.903,23€) χωρίς ΦΠΑ και εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (78.000,00€) με ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013858186 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 260126-2.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

Στοιχεία επικοινωνίας-επαφής: Σχης (ΕΜ) Παναγιώτης Καραγιάννης, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, τηλεφ. 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr

Προηγούμενο ΓΓΕ / ΓΔΔΣ: Πρόσκληση Συμμετοχής στη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και Οθονών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας