Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”: Προμήθεια Γαλακτοκομικών για κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Πρατηρίων Δράμας και Σερρών

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 25.1/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Επαναληπτικό, Ανοιχτό, Δημόσιο, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Γαλακτοκομικών για κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Πρατηρίων Δράμας και Σερρών και των εξυπηρετούμενων από αυτών Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Καβάλας και Σερρών».

Ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 18 μήνες, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτών (57.040,30€) χωρίς ΦΠΑ και στις εξήντα τέσσερεις  χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (64.455,54€) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αύξησης.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι για ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 6 μήνες μονομερώς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013459365 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 249119.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

Στοιχεία επικοινωνίας-επαφής: Σχης (ΕΜ) Παναγιώτης Καραγιάννης, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, τηλ. 2310025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια μηνιγγίτιδας), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας