Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”: Προμήθεια ειδών Ιματισμού και Υπόδησης για κάλυψη αναγκών των σπουδαστών της ΣΣΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 28/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια ειδών Ιματισμού και Υπόδησης για κάλυψη αναγκών των σπουδαστών της ΣΣΑΣ».

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία προμήθειας υλικών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (35.895,97€) χωρίς ΦΠΑ και σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ (44.511,00€) με ΦΠΑ (24%).

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής κατά είδος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013539995 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 238246.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14:00.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας