Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»: Προμήθεια Ειδών Κάβας (αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένα νερά, αλκοολούχα ποτά)

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 20/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Ειδών Κάβας (αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένα νερά, αλκοολούχα ποτά) για τις ανάγκες του ΣΠ Κιλκίς και ΣΠ Πολυκάστρου καθώς και των Μονάδων (ΚΨΜ και συσσίτιο Οπλιτών) και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των Φρουρών Κιλκίς, Ν.Σάντας, Πολυκάστρου, Γιαννιτσών και Έδεσσας.»

Η ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 18 μήνες ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (143.348,87€) χωρίς ΦΠΑ και των εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (161.984,22€) με ΦΠΑ (13%) επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής κατά είδος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr),  ορίζεται η Κυριακή 02 Ιουνίου 2024, ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα των Διακηρύξεων αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014723556 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 350008.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249,

e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr  καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00 Ω.

Προηγούμενο e-Newsletter | Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας