Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»: Προμήθεια ειδών υπόδησης και παρελκόμενων στολής των σπουδαστών της ΣΣΑΣ

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 10/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια ειδών υπόδησης και παρελκόμενων στολής των σπουδαστών της ΣΣΑΣ».

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία προμήθειας των υλικών, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ (49.330,00 €) χωρίς ΦΠΑ και εξήντα μιας χιλιάδων, εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (61.169,20€) με ΦΠΑ (24%).

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής κατά είδος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται, η 25η Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014346786 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 346092.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00Ω.

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Αποτελέσματα Διεθνούς Έκθεσης Μελισσοκομίας, Μελισσοκομικών Προϊόντων και Εξοπλισμού (APIMELL), στην Piacenza 1-3 Μαρτίου 2024 – Ελληνική συμμετοχή

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας