Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»: Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (κηπευτικά, αλιεύματα, γεώμηλα)

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 09/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (κηπευτικά, αλιεύματα, γεώμηλα), για κάλυψη αναγκών του ΣΠ Δράμας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (Λέσχες – ΚΑΑΥ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Καβάλας».

Η ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 18 μήνες ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (80.360,23€) χωρίς ΦΠΑ και των ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και έξι λεπτών (90.807,06€) με ΦΠΑ (13%) επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής κατά είδος.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 31 Μαρτίου 2024, ημέρα Κυριακή στις 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακηρύξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014330959 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 345708.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249,

e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr  καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00 Ω.

Στοιχεία επικοινωνίας-επαφής: Τχης (ΠΒ) Ευδόκιμος Γιαρισκάνης, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ Τηλ: 2310025249, e-mail str-meryp-4o-eg_d@army.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Ειδήσεων τεύχος Νο 7 (Μάρτιος 2024)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας