Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”: Προμήθεια μαγειρικών ελαίων για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας (ΣΠΔ) και ΣΠ Σερρών (ΣΠΣ)

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 23.1/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Επαναληπτικό, Ανοιχτό, Δημόσιο, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια μαγειρικών ελαίων για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας (ΣΠΔ) και ΣΠ Σερρών (ΣΠΣ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Καβάλας και Σερρών».

Ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 18 μήνες, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (71.300,22€) χωρίς ΦΠΑ και στις ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (80.569,25€) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αύξησης.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι για ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 6 μήνες μονομερώς με ημερομηνία έναρξης αυτής με την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013643186 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 211382.1.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

Προηγούμενο ΜΕΡΥΠ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”: Προμήθεια Γαλακτοκομικών για κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Πρατηρίων Δράμας και Σερρών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας