Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Προμήθεια Παγωτών & Παγωτογλυκών

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Παγωτών & Παγωτογλυκών» για την κάλυψη αναγκών συσσιτίου, κυλικείων και ΚΨΜ των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Στρ. Εκμεταλλεύσεων, που εδρεύουν στην ΠΕ Καβάλας και Δράμας.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται βάσει της τελικής τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του επίσημου τιμοκαταλόγου τιμής πώλησης της εταιρείας.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης κατά ένα (1) επιπλέον εξάμηνο  με ημερομηνία έναρξης την 1 Ιουνίου 2023.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 28ης Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μμ.

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC012276964.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC012276964 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 185604.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14:00.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών (Εξοπλισμός Χειρουργείου)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας