Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Προμήθειες: 1. Ειδών Ιματισμού, Υπόδησης και Εξάρτησης, 2. Νωπών Κρεάτων & Πουλερικών

Αγαπητά μέλη,

1. Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 12/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Υπόδησης και Εξάρτησης για κάλυψη αναγκών των Σπουδαστών των Παραγωγικών Σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025».

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία προμήθειας των υλικών ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και δεκατριών ευρώ (299.013,00€) χωρίς ΦΠΑ και τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (370.776,12€) με ΦΠΑ (24%).

Κριτήριο κατακύρωσης, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής κατά είδος.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με στοιχεία ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014470764 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 346771.

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣwww.promitheus.gov.gr), ορίζεται η Δευτέρα 06 Μαΐου 2024, ώρα 23:59.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ 2310025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής μέχρι 14:00Ω.

2. Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 13/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Νωπών Κρεάτων & Πουλερικών για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας (ΣΠ Λάρισας) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας».

Εκτιμώμενου ετήσιου προϋπολογισμού, ύψους σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ (42.108,00€) χωρίς ΦΠΑ και των σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών (47.582,04€) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με στοιχεία ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014473019 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 347172.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ 2310025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής μέχρι 14:00Ω.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ Προμήθειες: 1. Υγειονομικού Υλικού (Χειρουργικά Συστήματα), 2. Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, 3. Υγειονομικού Υλικού, 4. Αναλώσιμα Θεραπείας Νεφρών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας