Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”: 1) Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και πουλερικών, 2) Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης – Σίτισης

1.

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι με την υπ’ αριθμ. 31/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και πουλερικών, για την κάλυψη αναγκών του ΣΠ ΒΟΛΟΥ και των εξυπηρετούμενων από αυτά Μονάδων και Υπηρεσιών της Π.Ε. Μαγνησίας».

Ενδεικτική, συνολική, προϋπολογισθείσα αξία (προϋπολογισμός για χρονική διάρκεια 18 μηνών), ανέρχεται στο ποσό των εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδων είκοσι ευρώ (185.620,00€) χωρίς ΦΠΑ (13%) και διακοσίων εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (209.750,60€) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τις τιμής για κάθε είδος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013783381 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 264121.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

2.

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι θα προβεί στη διενέργεια των παρακάτω Ανοιχτών Δημόσιων Διαγωνισμών επ’ ωφελεία της ΣΣΑΣ:

  1. με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Στρδο ΛΓΟΥ (Ι) ΦΩΚΑ ΦΩΚΑ»

Προϋπολογισμού εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (62.903,23€) χωρίς ΦΠΑ και εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (78.000,00) με ΦΠΑ (24%).

Ημερομηνία διεξαγωγής την 01η Δεκεμβρίου 2023 ώρα 09:00

ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013753215 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 260126 για τις υπηρεσίες καθαριότητας.

  • Υπ’ αριθμ. 29/2023 Διακήρυξη με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης – Σίτισης (διάθεση προσωπικού τραπεζοκόμων και μαγείρων)»

Προϋπολογισμού εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (66.935,48€) χωρίς ΦΠΑ και ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (83.000,00€) με ΦΠΑ (24%).

Ημερομηνία διεξαγωγής την 05η Δεκεμβρίου 2023, ώρα 09:00

ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013755975 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 261193 για τις υπηρεσίες εστίασης και σίτισης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τις τιμής.

Οι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες σώμα των Διακηρύξεων αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι ώρα 14.00.

Προηγούμενο ΚΕΑ (Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών): Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ψηφιακής Βιομηχανικής Ακτινογραφίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας