Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ: 1) Προμήθεια  Αλεύρων Αρτοποίησης για ανάγκες 882 ΤΕΜ, 2) Προμήθεια οπωροκηπευτικών επ’ ωφελεία του ΣΠ Βόλου και 3) Προμήθεια Γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Πρατηρίων Δράμας και Σερρών

1. Προμήθεια  Αλεύρων Αρτοποίησης για ανάγκες 882 ΤΕΜ

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 27/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια  Αλεύρων Αρτοποίησης για ανάγκες 882 ΤΕΜ».

Ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 18 μήνες, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων πενήντα ευρώ (133.050,00€) χωρίς ΦΠΑ και εκατόν πενήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ  και πενήντα λεπτών (150.346,50€), επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής κατά είδος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013484173 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 235177.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

2. Προμήθεια οπωροκηπευτικών επ’ ωφελεία του ΣΠ Βόλου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων της Π.Ε. Μαγνησίας

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 20/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια οπωροκηπευτικών επ’ ωφελεία του ΣΠ Βόλου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων της Π.Ε. Μαγνησίας».

Ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 18 μήνες, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρ’ω (120.000,00€) χωρίς ΦΠΑ και στις εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακοσίων ευρώ (135.600,00€) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αύξησης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης τιμής του δελτίου τιμών πώλησης οπωρολαχανικών της προηγούμενης εβδομάδας, που εκδίδεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι για ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 6 μήνες μονομερώς με ημερομηνία έναρξης αυτής από 19 Ιανουαρίου 2024.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 22 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC01325806 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 220121.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

3.Προμήθεια Γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Πρατηρίων Δράμας και Σερρών και των εξυπηρετούμενων από αυτά Μονάδων και Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Καβάλας και Σερρών

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 25/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Πρατηρίων Δράμας και Σερρών και των εξυπηρετούμενων από αυτά Μονάδων και Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Καβάλας και Σερρών».

Ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (164.356,90€) χωρίς ΦΠΑ και στις εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (185.723,30€) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής για κάθε είδος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 15 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013459365 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 229157.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

Προηγούμενο 201 Kέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού, (O/N 233038)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας