Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων

Ανακοινώνουμε ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 58005/08-11-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 176850) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, με θέμα: «Προμήθεια Εργαστηριακών ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» με εκτιμώμενη αξία 52.419,35€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/12/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/12/2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ.
Πληρ.: ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τηλ : 2651007982, Fax : 2651007951, e-mail: eediagon_rc@uoi.gr

Προηγούμενο ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ: Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Αυτομάτου Συστήματος Απομακρυσμένων Μετρήσεων Υδρομετρητών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας