Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώνουμε ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει  ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 9339/20-022023) για το υποέργο α/α 02: «Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος» της πράξης με τίτλο: «Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (MIS 5087326), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με Εκτιμώμενη Αξία: 601.900,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 463.600,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 139.080,00€ πλέον ΦΠΑ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/04/2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/04/2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr ).

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 Ιωάννινα ΤΚ 45110, Ελλάδα, τηλ. +30 26510 07134 Email: rescomm@uoi.gr Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.rc.uoi.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια Α΄ υλών για την παραγωγή αντιπηκτικού υγρού για την κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων των ΕΔ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας