Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για την προμήθεια νέας βάσης δεδομένων ORACLE, μετεγκατάσταση στη νέα βάση δεδομένων των εφαρμογών μισθοδοσίας & προσωπικού της ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με θέμα: «Προμήθεια νέας βάσης δεδομένων ORACLE, μετεγκατάσταση στη νέα βάση δεδομένων των εφαρμογών μισθοδοσίας & προσωπικού της ΥΠΑ», (A/A ΕΣΗΔΗΣ: 173667), παρατείνεται έως την 11η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα15:00, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΓ/Δ11/Ε/27386/03-11-2022 απόφαση.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την 17-11-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά η απόφαση της Διακήρυξης ΚΓ/Δ11/Ε/25633/12-10-2022 ισχύει ως έχει.

Προηγούμενο 6η ΥΠΕ – Προμήθεια υλικών Μ.Ε.Θ.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας