Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022 και για τη χειμερινή περίοδο έτους 2023 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο)

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/Δ/νση Οικονομικού & Εφοδιασμού (Δ11)/Τμήμα Προμηθειών (Ε), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022 και για τη χειμερινή περίοδο έτους 2023 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο)».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά το συστημικό διαγωνισμό με α/α 174332 CPV: 90620000-9 (Υπηρεσίες Εκχιονισμού)

Προϋπολογισμός: 298.840,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα Ευρώ (€ 298.840,00), συμπεριλαμβανομένου νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%, για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022 και για τη χειμερινή περίοδο έτους 2023 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο).

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 365 ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/11/2022 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 18/11/2022 και ώρα 10:00

Τόπος παράδοσης: Οι αναφερόμενοι Αερολιμένες: Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κοζάνη και Καστοριά. Χρόνος παράδοσης: Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης και σε μηνιαία βάση ανά Αερολιμένα. Χρόνος παραλαβής: Σε μηνιαία βάση ανά Αερολιμένα

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί»), ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ:ΨΠΞΑ465ΧΘΞ-1Λ0) και του ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:22PROC011456241).

Πληροφορίες: Δ. Οικονόμου, τηλ.: 210-8916263, fax:210-8916384, e-mail: d11e@hcaa.gr

Προηγούμενο 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών – Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας