Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4 ΥΠΕ – Παροχή Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 36/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με θέμα: : «Παροχή «Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx (CPV: 64214200-1 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου)» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Το.Μ.Υ. αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (76.260,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος μέχρι του ποσού των 76.260,00€ με ΦΠΑ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΔΕΥΤΕΡΑ, 27-06-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ, 30-06-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr)

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 162796

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Τηλ.2313/327867, e-mail: promithies@4ype.gr

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα φρούτων REFRESH

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας