Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΜΥ (Τρίκαλα)

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 16/22 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΜΥ(συμπεριλαμβανομένων των χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού Τρικάλων και των τριών υπό ανέγερση νέων κτιρίων της ΣΜΥ), πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων και τραπεζοκομίας της ΣΜΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (1.226.333,68 €) άνευ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: η 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: η 01 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Αναθέτουσα αρχή: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1-ΡΟΥΦ Πόλη: AΘΗΝΑ Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda Ταχ. κωδικός: 17778 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Προηγούμενο 424 ΓΣΝ -Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Λογισμικού ενός έτους για το ΟΠΣΥ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας