Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Δράσεις προβολής και αύξησης της αναγνωρισιμότητας του φρέσκου μυδιού Πιερίας στην αγορά της Ελλάδας, Ιταλίας, Βελγίου και Γαλλίας»

Το Επιμελητήριο Πιερίας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Δράσεις προβολής και αύξησης της αναγνωρισιμότητας του φρέσκου μυδιού Πιερίας στην αγορά της Ελλάδας, Ιταλίας, Βελγίου και Γαλλίας», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
 2. Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
 3. Τηλέφωνο: 23510 23211
 4. Fax: 23510 25124
 5. E-mail: info@champier.gr
 6. Τίτλος: «Δράσεις προβολής και αύξησης της αναγνωρισιμότητας του φρέσκου μυδιού Πιερίας στην αγορά της Ελλάδας, Ιταλίας, Βελγίου και Γαλλίας»
 7. Υπηρεσίες: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
CPV (Υποέργο 2)Π/Υ (χωρίς ΦΠΑ)
79000000-4: Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας,9.900,00 ευρώ
79340000-9: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ547.965,00 ευρώ
79416000-3: Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων141.372,00 ευρώ
79950000-8: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων.195.888,00 ευρώ
Σύνολο895.125,00 ευρώ
 • 8.       Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή Αναδόχου για την προώθηση των προϊόντων μυδοκαλλιέργειας του Νομού Πιερίας στο πλαίσιο του υποέργου Νο 2: «Δράσεις προώθησης, προβολής και αύξησης της αναγνωρισιμότητας του φρέσκου μυδιού Πιερίας στην αγορά της Ελλάδας, Ιταλίας, Βελγίου και Γαλλίας», που αποτελεί μέρος της εγκεκριμένης Πράξης «Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας και βελτίωση της αγοράς των προϊόντων μυδοκαλλιέργειας του Ν. Πιερίας, στην Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, και Γαλλία», με κωδικό MIS 5070890. Βασικός στόχος του προγράμματος, είναι η αύξηση της προβολής, της αναγνωρισιμότητας και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας του «Ελληνικού φρέσκου μυδιού» στις 4 αγορές-στόχους.

 • 9. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 • 10. Συνολικός προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.109.955,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 895.125,00 €, ΦΠΑ 24%: 214.830,00€).
 • 8. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για δώδεκα (12) Μήνες από την υπογραφή της.
 • 9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.
 • 10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 1340 (ΑΔΑ 6ΦΜΜ4653ΠΓ-90Ω), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 80/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)]. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕΟ8610111). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 με τίτλο «Δράσεις προώθησης, προβολής και αύξησης της αναγνωρισιμότητας του φρέσκου μυδιού Πιερίας στην αγορά της Ελλάδας, Ιταλίας, Βελγίου και Γαλλίας» της Πράξης: «Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας και βελτίωση της αγοράς των προϊόντων μυδοκαλλιέργειας του Ν. Πιερίας, στην Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, και Γαλλία» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1340 του 15.06.2021 και έχει λάβει κωδικό MIS 5070890. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 • 11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη, και στο τηλέφωνο 23510 23211, e-mail: info@champier.gr,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.champier.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
 • 12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21/11/2022 και ώρα 23:59:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Δευτέρα 28/11/2022 και ώρα 14:00. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 • 13. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 • 14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 • 15. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 • 16. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 10/10/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Προηγούμενο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Δράσεις Ανάπτυξης Αγορών»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας