Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/ΜΥ FOB AKTIOY: Προμήθεια παγωτών

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/ΜΥ FOB AKTIOY/ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ. με την υπ’ αριθμ. 06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα: «Προμήθεια παγωτών», για κάλυψη αναγκών ΜΥ FOB AKTION, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας οχτώ (8) μηνών.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των εννιά χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, με έναν από τους εξής δύο τρόπους:

1. Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ , ΜΥ FOB AKTIOY, A/Δ ΑΚΤΙΟΥ , ΠΡΕΒΕΖΑ 48100» με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Γραμματεία της ΜΥ FOB AKT προκειμένου να πρωτοκολληθούν, μέχρι την Τρίτη 18/04/2023 και ώρα 13:00.

Ως εκ τούτου απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος για την έκδοση άδειας εισόδου στη Μονάδα ή την παραλαβή των φακέλων προσφοράς από την Πύλη του Στρατοπέδου στην περίπτωση αποστολής του φακέλου προσφοράς με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER). Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.

2. Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή λήψης προσφορών της ΜΥ FOB/AKT, μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 19/04/2023 , στο Τμήμα Οικονομικού MY FOB AKT.

Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των Οικονομικών Φορέων (Προμηθευτών) υποχρεούνται να λάβουν έγκαιρα άδεια εισόδου από το Τμήμα Ασφάλειας (τηλ. επικοινωνίας: 2682045005) πριν την ημερομηνία διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού.

Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Οικονομικού , τηλ. 2682045040 – 3 , αρμόδιοι: Σγός (ΥΟΚ) Αθανάσιος Σταμάτης και Εσμιας Παν. Παπαδόπουλος.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Επισκευή του στεφανιογράφου ARTIS ZEE FLOOR του Αιμοδυναμικού Τμήματος

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας