Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για κάλυψη αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ

Ανακοινώνουμε ότι η 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, με θέμα: «Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για κάλυψη αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ».

Κωδικοί CPV:
15511500-8: γάλα παστεριωμένο
15511000-3: σοκολατούχο γάλα
15542300-2: Τυρί φέτα
15551300-8: γιαούρτι

Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 45.000,00€  χωρίς Φ.Π.Α., ΑΛΕ 2410901001

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ώρα 08:00 π.μ.

Χρόνος/τόπος διενέργειας αποσφράγισης προσφορών: Στρατηγείο 79 ΑΔΤΕ, Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ, Βαθύ Σάμου, Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, ώρα 08:00 π.μ.

Δημοσιότητα – πρόσβαση σε έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Η διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr

Χειριστής θέματος: Τχης (ΕΜ) Εμμανουήλ Ανθόπουλο, Τμχης 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙ, τηλ: ΕΨΑΔ 8633621, ΟΤΕ 2273083621

Διεύθυνση-Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ, Βαθύ Σάμου, ΤΚ 83100, τηλ: 2273083621, e-mail: str-79-adte-gep@army.gr

Προηγούμενο Προμήθεια καυσίμων κίνησης μονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετησίων αναγκών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας