Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια καυσίμων κίνησης μονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετησίων αναγκών

Ανακοινώνουμε ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με την υπ’ αριθμ. 1/2022 διακήρυξη ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει – τιμής, με θέμα: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης μονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετησίων αναγκών».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 31-03-2022 και ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 27-04-2022 και ώρα 17:00

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : 365 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προϋπολογισμός: 388.635,009€ (τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε Ευρώ συµπεριλαµβανοµένων νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%)

Κωδικοί CPV: (CPV 09132100-4 ,CPV 09134100-8,, CPV 09134200-9 )

Το τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται µμέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσεις www.ypa.gr  ή www.hcaa.gr  στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη ∆ιακήρυξη µμέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί ∆ιαγωνισµοί» µε A/A Συστήματος: α/α 155571 ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr  (Α∆Α: 9ΠΕ4465ΧΘΞ-ΧΓΒ)

Πληροφορίες θα δίνονται από την ∆/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916264 (Κ. Ανέστου).

Προηγούμενο Οι γυναίκες-επιχειρηματίες των Επιμελητηρίων της χώρας το Σαββατοκύριακο στην Πιερία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας