Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Κατεψυγμένων Πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ και της 50 Μ/Κ ΤΑΞ.

H XVI M/K MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΔ: 04/2022), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με θέμα: «Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Κατεψυγμένων Πουλερικών», για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ και της 50 Μ/Κ ΤΑΞ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: Διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (280.000,00€) για 12 μήνες μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση 6μηνης παράτασης, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV:
(1) 15111000-9 Βόειο Κρέας
(2) 15113000-3 Χοιρινό κρέας
(3) 15112130-6 Κοτόπουλα
(4) 15115000-7 Aρνίσιο και πρόβειο κρέας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 και ώρα: 23:59:59
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ (όσων εγγράφων απαιτούνται): Έως Πέμπτη 12 Μαΐου 2022, ώρα 09:00 π.μ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 11205
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 158734
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.qov.gr

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης, Τμηματάρχης XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2, Τηλέφωνο 2553056420, email: 16mkmp@army.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης Υπλγός (Ο) Αποστολία Καραΐσκου, Τηλέφωνο 2553046420, email: 16mkmp@army.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προηγούμενο Τα νέα μέτρα από 11 Απριλίου 2022 έως και 18 Απριλίου 2022 και Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter