Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Κατεψυγμένων Πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ και της 50 Μ/Κ ΤΑΞ.

H XVI M/K MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΔ: 04/2022), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με θέμα: «Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Κατεψυγμένων Πουλερικών», για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ και της 50 Μ/Κ ΤΑΞ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: Διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (280.000,00€) για 12 μήνες μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση 6μηνης παράτασης, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV:
(1) 15111000-9 Βόειο Κρέας
(2) 15113000-3 Χοιρινό κρέας
(3) 15112130-6 Κοτόπουλα
(4) 15115000-7 Aρνίσιο και πρόβειο κρέας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 και ώρα: 23:59:59
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ (όσων εγγράφων απαιτούνται): Έως Πέμπτη 12 Μαΐου 2022, ώρα 09:00 π.μ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 11205
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 158734
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.qov.gr

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης, Τμηματάρχης XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2, Τηλέφωνο 2553056420, email: 16mkmp@army.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης Υπλγός (Ο) Αποστολία Καραΐσκου, Τηλέφωνο 2553046420, email: 16mkmp@army.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προηγούμενο Τα νέα μέτρα από 11 Απριλίου 2022 έως και 18 Απριλίου 2022 και Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας