Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της 79 ΑΔΤΕ

Ανακοινώνουμε ότι η 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΜΥΚΑΛΗ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, με την υπ’ αριθμ. 02/2022 προκήρυξη, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, με θέμα: «Προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της 79 ΑΔΤΕ».

Κωδικοί CPV: 15555100-4: Παγωτά

Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 60.000,00€  χωρίς Φ.Π.Α., ΑΛΕ 2410901001

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ώρα 08:00 π.μ.

Χρόνος/τόπος διενέργειας αποσφράγισης προσφορών: Στρατηγείο 79 ΑΔΤΕ, Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ, Βαθύ Σάμου, Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, ώρα 08:00 π.μ.

Δημοσιότητα – πρόσβαση σε έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Η διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr

Χειριστής θέματος: Τχης (ΕΜ) Εμμανουήλ Ανθόπουλος, Τμχης 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙ, τηλ: ΕΨΑΔ 8633621, ΟΤΕ 2273083621

Διεύθυνση-Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ, Βαθύ Σάμου, ΤΚ 83100, τηλ: 2273083621, e-mail: str-79-adte-gep@army.gr

Αιτήματα για την παροχή πληροφορίων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από αυτούς που χορηγήθηκαν σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω. Η 79 ΑΔΤΕ θα απαντήσει σε ερωτήματα/αιτήματα που θα υποβληθούν μόνο με την παραπάνω διαδικασία.

Προηγούμενο Με μεγάλη οργανωτική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας