Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών 60lt (Κόκκινα και Κίτρινα Χαρτοκιβώτια) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 25/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών 60lt (Κόκκινα και Κίτρινα Χαρτοκιβώτια) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 99.981,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 123.976,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 9η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 12η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ποσότητα (εκτιμώμενη): Συνολικά 52.900 τεμάχια που αναλύονται σε 2.900 τεμάχια Κόκκινων Περιεκτών (Χαρτοκιβώτια) και 50.000 Κίτρινων Περιεκτών (Χαρτοκιβώτια).

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 158899

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλέφ. 210- 7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο Διεθνής Εμπορική Έκθεση Τεχνολογιών Επεξεργασίας Τροφίμων, 9-11 Ιουν. 2022, Κωνσταντινούπολη – Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας