Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια Τυριού Φέτα (Π.Ο.Π.) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Ανακοινώνουμε ότι η 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, με την υπ’ αριθμ. 03/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια Τυριού Φέτα (Π.Ο.Π.) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης».

Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η ποσότητα του συγκεκριμένου είδους δεν δύναται να υπολογιστεί με ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από παράγοντες μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, οι ανάγκες μονάδων κτλ.  Η εκτιμώμενηδαπάνη θα ανέρχεται στις ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 09:00, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης φάσης του διαγωνισμού (Δικαιολογητικά Συμμετεχόντων, Τεχνική Προσφορά, οικονομική προσφορά) : Δευτέρα 14 Μαρτίου και ώρα 10:00.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή ορίζεται να είναι διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) εξαμήνου, με τους ίδιους όρους και τιμές.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00€). Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει στην 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( 3.600,00€).

Αναθέτουσα  αρχή:  88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ», ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΚ 81400, τηλέφωνο 22540-85243, e-mail: str-88sdi-gep@army.gr

Αρμόδιος χειριστής θέματος:Ταγματάρχης (ΕΜ) Αναστάσιος Λαϊνάς, Ταγματάρχης 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ/3ο Τμήμα, τηλέφωνο: 2254085243, Fax: 2254024520, e-mail:  a.k.lainas@army.gr

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΕ – Σύναψη σύμβασης για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM Avanto

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας