Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 177/2022 απόφαση της Ο.Ε. του ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει οικονομικού έτους 2023.

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 498.700,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2023.

Η διάρκεια της σύμβασης αφορά το έτος 2023 και συγκεκριμένα από την υπογραφή της έως 31-12-2023

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/01/2023 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )

Κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 38, 60300 ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΤΗΛ.: 2353350100-122-121, e-mail: aiginio@otenet.gr Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο http://www.pydnaskolindrou.gr Αρμόδιες για πληροφορίες: κα Παγώνα Πατσιούρα & κα. Χρυσάνθη Μαστροτάσιου.

Προηγούμενο Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της İstanbul, διοργανώνη την εκδήλωση  « SUPPLIER DAYS 2023  » στην Τουρκία – İstanbul.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας