Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια υπηρεσιών προσαρμογής των συστημάτων/υποσυστημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΕΛΚΕ στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα

Ανακοινώνουμε ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 7641/08-02-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 155175) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με θέμα: «Προμήθεια υπηρεσιών προσαρμογής των συστημάτων/υποσυστημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΕΛΚΕ στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα», με εκτιμώμενη αξία 40.322,58€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 50.000,00€ με ΦΠΑ.

Η Προμήθεια εντάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72322000-8

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/02/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/03/2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, στο τηλέφωνο 2651007446.

Προηγούμενο Επιμελητήριο Πιερίας και Δήμος Κατερίνης – Γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο κι αυτό… βγαίνει προς τα έξω!

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας