Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΟΥ Α/Β Λάρισας: Προμήθεια 35 Επιβατικών Οχημάτων Μικτής Χρήσης (VAN)

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 11/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια 35 Επιβατικών Οχημάτων Μικτής Χρήσης (VAN)».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 806.129,032€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 999.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία.

Ποσότητα (εκτιμώμενη): 35 Τεμάχια.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 258204.

 Έναρξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 01 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (Τέρμα Αγιάς – Λάρισα – Τ.Κ. 41336 – Τηλ.: 2410 515475-6).

Προηγούμενο 10ο Σύνταγμα Πεζικού «Χ ΜΠ»: Προμήθεια οπωροκηπευτικών για ένα έτος

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας