Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθειες 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ζακύνθου

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας/Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος»/ Δνση Διοικητικής – Οικ/κής Υπηρεσίας/Τμήμα Οικονονομικό προκηρύσσει τους 4 παρακάτω διαγωνισμούς.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί των προσκλήσεων θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας της διαδικασία ανάθεσης, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.

  1. Προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού και Νάρθηκες

Με την αριθμ. Πρωτ. 3389/12-07-2022 Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς με θέμα: «Προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού και Νάρθηκες», για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ:
Κωδικός CPV: 33141110-4, ΚΑΕ 1311,  Πιθανή ποσότητα – Μονάδα μέτρ.: 25.698 Τεμ.+Μέτρα, ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (προ ΦΠΑ): 5.929,20 €, ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπερ. ΦΠΑ 13% ): 6.700,00 €

  • ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Κωδικός CPV: 33141760-5, ΚΑΕ 1311, Πιθανή ποσότητα – Μονάδα μέτρ.: 4.254 Τεμ., ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (προ ΦΠΑ): 2.123,89 €, ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπερ. ΦΠΑ 13% ): 2.400,00 €

Σύνολο: Πιθανή ποσότητα – Μονάδα μέτρ.: 29.952 Τεμ.+Μέτρα, ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (προ ΦΠΑ):  8.053,09 €, ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπερ. ΦΠΑ 13% ): 9.100,00 €

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΤΡΙΤΗ 26 Ιουλίου του 2022 και ώρα 13:00

Πληροφορίες: ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΛ.: 2695360646 E-mail: pilarinouk.gnz@gmail.com 

2. Προμήθεια Συρίγγων

Με την αριθμ. Πρωτ. 3390/12-07-2022 Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς με θέμα: «Προμήθεια Συρίγγων», (CPV 33141310-6) και (KAE 1311), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Πιθανής προϋπ. δαπάνης 11.693,55 € προ ΦΠΑ ή 14.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Ιουλίου του 2022 και ώρα 13:00.

Πληροφορίες: ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΛ.: 2695360646 E-mail: pilarinouk.gnz@gmail.com

3. Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης

Στην αριθμ. πρωτ. 3401/13-07-2022 Πρόσκληση για Κατάθεση Προσφοράς για την ανάθεση του έργου με θέμα: «Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) για την υλοποίηση του συνόλου του υπό ανάθεση έργου.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ του 2022 και ώρα 13:00

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της προσκλήσεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΛ.: 269536046 E-mail: pilarinouk.gnz@gmail.com

4. Προμήθεια Υγρού οξυγόνου (με παραχώρηση δεξαμενής)

Με την υπ’ αριθμ. 14/2022 διακήρυξη , προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με θέμα: «Προμήθεια Υγρού οξυγόνου (με παραχώρηση δεξαμενής)», για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για περίπου ένα (1) έτος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Εκτιμώμενη αξία προ ΦΠΑ 64.516,13 € Εξήντα Τέσσερις Χιλιάδες Πεντακόσια Δεκαέξι ευρώ και Δέκα Τρία λεπτά + (ΦΠΑ 24 %) 15.483,87 € Δεκαπέντε Χιλιάδες Τετρακόσια Ογδόντα Τρία ευρώ και Ογδόντα Επτά λεπτά, Αξία συμπερ. ΦΠΑ 24% 80.000,00 € Ογδόντα Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα κριθεί μειοδότρια από την παρούσα διαδικασία (για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση).

KAE -ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: KAE 1614 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 24111900-4, «Οξυγόνο»

ΛΟΙΠΟΙ KAE – ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:

ΚΑΕ 0829 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 60000000-8, «Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)»
ΚΑΕ 0439 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 63121100-4, «Υπηρεσίες αποθήκευσης»
ΚΑΕ 0819 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44612200-5, «Δεξαμενές αερίου»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Πέμπτη 28/7/2022, ώρα 13:00

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Τρίτη 2/8/2022, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Τρίτη 2/8/2022, ώρα 11.30 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http:// www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ,ΤΗΛ.: 26953-60606, E-mail : grafprom@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο Προμήθεια ειδών διατροφής (ταχίνι, παστέλι, χυμός, σταφίδα, μέλι) για μερίδες “4Β”έτους 2022 επ΄ ωφελεία της 862 ΑΒΕΤ]

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας