Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Συντήρηση και επισκευή 10 πυλώνων φωτισμού πίστας στάθμευσης Α/φων FOB Aκτίου

Ανακοινώνουμε ότι η MY FOB AKTIOY/ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 04/22 διακήρυξη προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό µέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Συντήρηση και επισκευή 10 πυλώνων φωτισμού πίστας στάθμευσης Α/φων FOB Aκτίου», Συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: 35.000,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 26/04/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 6/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 µ.µ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 9/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.µ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 159106

Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: MY FOB AKTIOY, A/∆ ΑΚΤΙΟΥ,  2682 0 45040 – 6

Προηγούμενο 114 Π/Μ – Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας