Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 5ετούς διάρκειας, 3 μικρολεωφορείων (7-9 θέσεων) με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 27/2022 διακήρυξη προκηρύσσει 3ο επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 5ετούς διάρκειας, 3 μικρολεωφορείων (7-9 θέσεων) με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: εκατό σαράντα έξι χιλιάδων, τετρακοσίων δέκα ευρώ (146.410,00 €) άνευ ΦΠΑ.

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 34115200 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: η 16 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: η 22 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3483136 και ΦΑΞ: 210 3483239. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Ταγματάρχης (ΕΜ) Μιχαήλ Δελής (email: asdysdpm@otenet.gr )

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ταγματάρχης (ΕΜ) Μιχαήλ Δελής Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr  Τηλέφωνο: +30 2103483239 Φαξ: +30 2103454603

Προηγούμενο Γενικό Νοσομείο Ζακύνθου – Aντιμικροβιακή θωράκιση / Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας