Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Παροχή υπηρεσιών, για την εργοστασιακή επισκευή των ανταλλακτικών μονάδων των συστημάτων επιτήρησης του ΔΑΑ (PSR/MSSR RADAR) στην θέση Καμάρα

Ανακοινώνουμε ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ11)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε), το υπ’ αριθμ. 20920/2023 Πρωτοκόλλου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών, για την εργοστασιακή επισκευή των ανταλλακτικών μονάδων των συστημάτων επιτήρησης του ΔΑΑ (PSR/MSSR RADAR) στην θέση Καμάρα», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.

CPV: 63732000-9 «Υπηρεσίες Ε.Ε.Κ.»

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 450.800,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αφορά 6 ΤΕΜΑΧΙΑ:

1) MES 1400 P/N 47035803 – S/N 10229 2) MES 1400 P/N 47035803 – S/N 10239 3) MES 1400 P/N 47035803 – S/N 10186 4) TFH35302 P/N 47068602 – S/N 10062 5) 3A03 P/N 46143400 –S/N 999151111887 6) 7ΑΟΟ P/N 47106175 –S/N 210023

Μονάδα Προορισμού: ΚΗΕΜΣ , ΔΑΑ/ΗΛ

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον εξής συστημικό διαγωνισμό: 237353

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 12 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-10-2023 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 03-11-2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 09-11-2023 και ώρα 10:00

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί», ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (Α.Δ.Α.:6ΓΡΘ465ΧΘΞ-Ε9Δ)

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916263 (Δ. Οικονόμου).

Προηγούμενο ΜΕΡΥΠ Προμηθέας: Προμήθεια Γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Πρατηρίων Δράμας και Σερρών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας