Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Παροχή υπηρεσιών για την εργοστασιακή επισκευή των ανταλλακτικών μονάδων των συστημάτων επιτήρησης του ΔΑΑ (πρωτεύοντος Radar (PRS) στη θέση Καμάρα

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης/Διεύθυνση Οικονομικού-Εφοδιασμού/Τμήμα Προμηθειών, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει – τιμής, με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών για την εργοστασιακή επισκευή των ανταλλακτικών μονάδων των συστημάτων επιτήρησης του ΔΑΑ (πρωτεύοντος Radar (PRS) στη θέση Καμάρα».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. CPV: 63732000-9 «Υπηρεσίες Ε.Ε.Κ.»

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα Ευρώ (€ 286.812,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αφορά 5 ΤΕΜΑΧΙΑ:

α) MES1400 P/N 47035803 – S/N 10202, β) MES1100 P/N 47035817 – S/N 10038, γ) TFH344 P/N 47068302 – S/N 10032, δ) BST1 3A04 P/N 46143411 –S/N 292 ε) TGE 24102 P/N 47069502 – S/N 10108

Μονάδα Προορισμού: ΔΑΑ

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον εξής συστημικό διαγωνισμό: 186679

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 12 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-03-2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 06-04-2023 και ώρα 10:00.

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στο ΚΕΠ (Τέρμα 25ης Οδού Συγκρότημα Εγκαταστάσεων Ελληνικού) στις αποθήκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Αεροναυτιλίας (Δ21).

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί», ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr ( Α.Δ.Α.: Ψ3Ω7465ΧΘΞ-Ε84)

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916263, e-mail : d11e@hcaa.gr  (Δ. Οικονόμου).

Προηγούμενο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλώσιμων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας