Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης μονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετήσιων αναγκών

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης/Διεύθυνση Οικονομικού-Εφοδιασμού/Τμήμα Προμηθειών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει – τιμής, με θέμα: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης μονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετήσιων αναγκών».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-01-2023 και ώρα 17:00

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: 365 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προϋπολογισμός: 279.319€  διακόσια εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα Ευρώ συµπεριλαµβανοµένων νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% ) (CPV 09135100-5)

Τόπος – χρόνος παράδοσης: στους κατά τόπους Αερολιμένες σύμφωνα µε τους πίνακες της ∆ιακήρυξης

Το τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται µμέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη ∆ιακήρυξη µμέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί ∆ιαγωνισµοί» µε A/A Συστήματος: α/α 178921 ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (Α∆Α: 63ΛΧ465ΧΘΞ-Υ2Ε)

Πληροφορίες θα δίνονται από την ∆/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916264 (Κ. Ανέστου).

Προηγούμενο ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Προμήθεια διαφόρων Βελονών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας