Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

111 ΠΜ: Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒ.ΕΚΜ/ΣΕΩΝ, με την υπ’  αριθμ. 02/2023 κοινοποιεί Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ), με θέμα: «Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών» προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας, με Κατάθεση Ενσφράγιστων Προσφορών.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων οκτακόσιων τριάντα επτά και ογδόντα πέντε λεπτών (33.837,85 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ(13%).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση με έναν από τους εξής τρόπους:

 α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση: 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ /Κ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Αεροπορική Βάση Ν. Αγχιάλου, Αλμυρός Μαγνησίας Τ.Κ. 37100) ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ) με συστημένη επιστολή (υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών), με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τις 2 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ.

β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 111ΠΜ έως τις 10:00 π.μ. στις 3 Μαρτίου 2023. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έγκαιρη τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο Γραφείο Ασφάλειας της 111 Πτέρυγας Μάχης, (τηλ. 2428045005), ούτως ώστε να εκδοθεί άδεια εισόδου.

Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, δημόσια, στις 3 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Αντίγραφα του πλήρους σώματος της ΠΥΠ διατίθενται ως ακολούθως σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στους ιστότοπους: www.diavgeia.gov.gr και www.promitheus.gov.gr

Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Συμβάσεων Εκμ/σεων του Τμήματος Οικονομικού της Πτέρυγας, τηλ. 2428045737 & 2428045040, αρμόδιοι: ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου (email: sofia.theodoropoulou@haf.gr ) και Ασμχος (Ο) Δημήτριος Κολέτσιος (email: oik111cw@haf.gr )

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας