Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

111 Πτέρυγα Μάχης: Προμήθεια Εμφιαλωμένων Φυσικών (Μεταλλικών) Νερών

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡ. ΣΥΜΒ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με την υπ’ αριθμ. 15/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφοράς με θέμα: «Προμήθεια Εμφιαλωμένων Φυσικών (Μεταλλικών) Νερών, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας (111ΠΜ)».

Η προμήθεια κατατάσσεται στον κάτωθι κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 15981000-8 «Μεταλλικό Νερό»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο και των δυο (2) κατηγοριών του συμβατικού είδους (Εμφιαλωμένα Νερά).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 26.920,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δώδεκα (12) μήνες με έναρξη από την επομένη της υπογραφή της.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 14.00 μ.μ. Οι προσφορές κατατίθενται, είτε ταχυδρομικά είτε ιδιοχείρως στη Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στις 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 στον χώρο της Λέσχης Αξκων της 111ΠΜ (Αεροπορική Βάση Ν. Αγχίαλου, Αλμυρός Μαγνησίας Τ.Κ. 37100).

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Λέσχη Αξιωματικών 111 Πτέρυγας Μάχης.

Χειριστής θέματος: ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου τηλ. 2428045737, e-mail: sofia.theodoropoulou@haf.qr

Η παρούσα Πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/16 (www.promitheus.qov.gr ), και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ιστοσελίδα http://et.diavgeia.qov.gr ).

Προηγούμενο 104 Α/Κ ΜΜΠ: Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα με στελεχοκόπτη

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας