Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

114 Π/Μ: Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου

Ανακοινώνουμε ότι η 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 02/2023 Διακήρυξη, Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό µέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου Οικημάτων ΟΣΕΑΑΥ της 114ΠΜ».

Συνολική Προϋπολογισθείσα ∆απάνη: 65.402,70€, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%), και επιβαρυνόμενο µε ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 81.099,35€, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περιγραφή Αντικειμένου:

  1. 44221100-6 Μπαλκονόπορτα αλουμινίου 1,71µ (μήκος) Χ 2,12µ (ύψος) µε σήτα πλισέ ως Τ.Π.,ΤΕΜ 69.
  2. 44221100-6 Παράθυρο αλουμινίου 0,96µ (μήκος) Χ 1,40µ (ύψος) µε σταθερή σήτα ως Τ.Π., ΤΕΜ 16.
  3. 44221100-6 Παράθυρο αλουμινίου 1,92µ (μήκος) Χ 0,97µ (ύψος) µε συρόμενη σήτα και τριπλό οδηγό ως Τ.Π.,ΤΕΜ 15.
  4. 44221100-6 Παράθυρο αλουμινίου 0,56µ (μήκος) Χ 0,60µ (ύψος) µε σταθερή σήτα ως Τ.Π., ΤΕΜ 18.

Στην ανωτέρω προμήθεια συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων και η εγκατάσταση-τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων αλουμινίου.

Είδος σύμβασης – διάρκεια: Σύμβαση προμήθειας υλικών – ογδόντα (80) ημέρες από την επομένη υπογραφής της σύμβασης.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: Ανθσγός (ΥΟΚ) Τσανακόπουλος Ηλίας-Θεόδ., 114ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Προμηθειών, 114 Πτέρυγα Μάχης, Τανάγρα Βοιωτίας, ΤΚ 32009, τηλ. 2262045074, email: ilias.theodoros.tsanakopoulos@haf.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 194510

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 5η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 23η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ.

Προηγούμενο 6η ΥΠΕ: Προμήθεια αντιδραστηρίων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας