Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

114 Π/Μ – Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Ανακοινώνουμε ότι η 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 01/22 διακήρυξη προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό µέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού», Συνολικής Προϋπολογισθείσας ∆απάνης: 53.316,00€, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο µε ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 66.111,84€, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ποσότητα: 18 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και 36 Οθόνες.

Είδος σύμβασης-διάρκεια: Σύμβαση προμήθειας υλικών-Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη υπογραφής της σύμβασης.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 158433

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.

Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό-Πληροφορίες για το Διαγωνισμό: 114 Πτέρυγα Μάχης Τανάγρα Βοιωτίας, ΤΚ 32009 τηλ. 2262045074, email: oik.114cw@haf.gr

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΑ – Προμήθεια υλικών αιμοδοσίας (Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας