Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Κέντρο Εφοδιαμού Αεροπορίας: Προμήθεια Yλικού INSULATING OIL, (O/N 243057)

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3) με την υπ’ αριθμ. 06/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Yλικού INSULATING OIL, (O/N 243057)».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 150.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος υλικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 01 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 01 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 353120.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 201

ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504397).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Ανθσγός (Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη τηλέφ. 2105504397 και Εσμίας (ΥΤΑ) Θεοδωρακόπουλος Σωτήριος τηλέφ. 2105504398.

Προηγούμενο Συγχαρητήρια επιστολή στους εκλεγέντες Ευρωβουλευτές από Πρόεδρο Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλία Χατζηχριστοδούλου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας