Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Υλικών

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΚΕΦΑ)/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3) με την υπ’ αριθμ. 08/2023 Διακήρυξη προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL215/415, (O/N 233110 και 233111)».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 260.000,00 €.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος υλικού.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 196699.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 07η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 25η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504397).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Επγός (Ο) Αναστοπούλου Φωτεινή, τηλέφ. 2105504398 και Ανθσγός (Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη τηλέφ. 2105504397.

Προηγούμενο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προμήθεια Υπηρεσιών Σχεδιασμού Και Διενέργειας Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης Και Καθοδήγησης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας