Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Υλικών Α/Φ

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3) με την υπ’ αριθμ. 10/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415, (O/N 233155)», μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 90.000,00€

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος υλικού.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr  και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 197883.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 08 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 09 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Αρμόδιοι για συνεργασία: Επγός (Ο) Αναστοπούλου Φωτεινή, τηλέφ. 2105504398 και Ανθσγός (Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη τηλέφ. 2105504397.

Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504397).

Προηγούμενο Μεραρχία Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» : Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας