Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

206 ΠΑΥ: Αποκατάσταση Βλαβών Συστήματος Αγκυροβολίου της 117ΠΜ

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο με θέμα: «Αποκατάσταση Βλαβών Συστήματος Αγκυροβολίου της 117ΠΜ (Ανάθεση σε Ειδικευμένο Οικονομικό Φορέα)» (ΑΕΕ: 04/23 – Παράρτημα Α). 

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 202482

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 256.829,21 (απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης).

Είδος σύμβασης – Διάρκεια: Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341 (τηλ. 2102475523, εσωτ 5608)

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19/09/23, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19/09/23, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Χειριστές θέματος: Επγός (ΜΕ) Έλενα Παπάζογλου, Ανθσγός (ΜΕ) Αναστάσιος Παυλίδης και Ασμίας (ΤΣΕ) Γρηγορία Πολύζου, τηλ. 2102475523 εσωτ. 5608, e-mail: terg.206pay@haf.gr

Προηγούμενο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας