Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

206 ΠΑΥ: Αποπεράτωση Ημιτελούς Ορόφου

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 07/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο με θέμα: «Αποπεράτωση Ημιτελούς 1ου Ορόφου Κτιρίου Θ’ ΜΜΥΠΝ στο 251ΓΝΑ, Εξασφάλιση Προσβασιμότητας και Διαμόρφωση Δωματίων Διαμονής Προσωπικού», (ΑΕΕ: 06/22 – ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 531.639,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03/10/23, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 03/10/23, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341 (τηλ. 2102475523, εσωτ 5608)

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr  και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 202834

Τόπος εκτέλεσης: 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Λεωφόρος Π. Κανελλόπουλου 3, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα.

Χρόνος εκτέλεσης: Σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Χειριστές θέματος: Επγός (ΜΕ) Έλενα Παπάζογλου, Ανθσγός (ΜΕ) Αναστάσιος Παυλίδης και Ασμίας (ΤΣΕ) Γρηγορία Πολύζου, τηλ. 2102475523 εσωτ. 5608, e-mail: terg.206pay@haf.gr

Προηγούμενο Ελληνική Αστυνομία-Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με θέμα: «Παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και ανακυκλώσιμου υλικού»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας