Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ – Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 07/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα «Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού 251ΓΝΑ», συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (111.523,99€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% (ήτοι 89.938,70€€ άνευ ΦΠΑ).

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 153700, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 14η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 17η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Σγός (Ο) Ευστρατιάδης Νικόλαος και Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής, τηλέφ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και, απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και στην παρούσα και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο, δεν θα απαντώνται.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30.

Προηγούμενο Προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας