Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ – Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, με αντικείμενο του διαγωνισμού: «Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 233.941,60€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 247.978,10 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%).

Ποσότητες (εκτιμώμενες): Ως αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Είδος σύμβασης – Διάρκεια: Σύμβαση για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30, 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr  και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 145868 

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 03η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 07η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00πμ.

Γλώσσα: Ελληνική

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τόπος παράδοσης: 251ΓΝΑ

Χρόνος παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά αναλόγως με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου, με δαπάνες, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση της εκάστοτε παραγγελίας από το 251ΓΝΑ, σε χρονικό διάστημα έως ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης αυτού για επιπλέον ένα (1) έτος σε περίπτωση που δεν παραδοθεί η συνολική συμβατική ποσότητα.

Πληρωμή: Στο 100% του τιμήματος του τιμολογίου που εκδόθηκε και για την ποσότητα που παραλήφθηκε. Προς τούτο θα εκδίδεται Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται με μέριμνα του 251ΓΝΑ και η εξόφληση θα πραγματοποιείται είτε από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ.Σούτσου 40), είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής από το Κεντρικό Ταμείο του Νοσοκομείου.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα, με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος.

Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και, απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και στην παρούσα και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο, δεν θα απαντώνται.

Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Σγός (Ο) Ευστρατιάδης Νικόλαος και Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής, τηλέφ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ” – Προμήθεια (80.800 ζευγών) πρόσθετων ανατομικών πάτων αρβυλών τύπου Ι

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας